นายบัณฑิต อนันตมงคล

นายบัณฑิต อนันตมงคล

 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม :
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Finance) Stirling University ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 15/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร การกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 12 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
ประสบการณ์ทำงาน :
การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • มกราคม 2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการเทคโนโลยี บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • เมษายน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2563 - พฤษภาคม 2564 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการลงทุน กองทุนวายุภักษ์ 1
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาลงทุนนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก (BiiC)
 • พฤษภาคม 2563 - เมษายน 2565 กรรมการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • 2560 - เมษายน 2565 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารเงินลงทุน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • 2560 - พฤษภาคม กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • 2560 - มกราคม 2564 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2539 - 2560 รองประธาน ผู้อำนวยการลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด