นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมธุรกิจ

เป็นองค์กรหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

BAM มุ่งหวังที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการพัฒนาทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น BAM มีความพร้อมที่จะเสนอตัวเข้าไปรับจัดการบริหารหนี้จากสถาบันการเงินทุกแห่งให้สมกับเป็นองค์กรมืออาชีพในการบริหารจัดการ NPL/NPA และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 BAM สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ในการชำระหนี้ได้สำเร็จจำนวน 155,683 ราย โดยมียอดเงินต้นรวม 484,649 ล้านบาท และขายทรัพย์สินได้ 52,258 รายการ มูลค่าประเมินรวม 113,602 ล้านบาท

บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ชำระหนี้ได้สำเร็จ
ราย
ยอดเงินต้นรวม
ล้านบาท
บริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ขายไป
รายการ
ราคาประเมินรวม
ล้านบาท
กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ
สำนักงาน
ผู้มีความเชี่ยวชาญ
+
คน

ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2567

ผลเรียกเก็บ NPLs
ล้านบาท
ผลเรียกเก็บ NPAs
ล้านบาท
รวมสินทรัพย์
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
รวมส่วนของเจ้าของ
ล้านบาท

ลงทุนกับ BAM

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมที่จะถึง

งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
รายงานประจำปี
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

17
พฤษภาคม 2567
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
Grow Together
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นองค์กรหลักในการบริหารสินทรัพย์ เป็นกำลังหลักในการโอบอุ้มเศรษฐกิจชาติ เปลี่ยนหนี้เสียเป็นหนี้ดีและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตร่วมกัยอย่างยั่งยืน
Grow Together
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
องค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรมต่อลูกค้า คู้ค่า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน