ชื่อย่อหุ้น
BAM
ราคาล่าสุด
16.40 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ:

เป็นองค์กรหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

BAM มุ่งหวังที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการพัฒนาทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น BAM มีความพร้อมที่จะเสนอตัวเข้าไปรับจัดการบริหารหนี้จากสถาบันการเงินทุกแห่งให้สมกับเป็นองค์กรมืออาชีพในการบริหารจัดการ NPL/NPA และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ
มูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
124,805 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
26 สำนักงาน
กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ
มากกว่า 1,200 พนักงาน
ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ขนาดไฟล์ 22.97 MB
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565
ขนาดไฟล์ 610.98 KB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2565
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565
ขนาดไฟล์ 510.02 KB