ชื่อย่อหุ้น
BAM
ราคาล่าสุด
19.80 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.30 (-1.49%)
ปรับปรุงเมื่อ:

เป็นศูนย์กลางในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มจากการบริหารสินทรัพย์ครบวงจร เพื่อการเติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

BAM มุ่งหวังที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการพัฒนาทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพ ให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น BAM มีความพร้อมที่จะเสนอตัวเข้าไปรับจัดการบริหารหนี้ จากสถาบันการเงินทุกแห่ง ให้สมกับเป็นองค์กรมืออาชีพในการบริหารจัดการ NPL/NPA และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ
มูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
124,281 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
26 สำนักงาน
กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ
มากกว่า 1,200 พนักงาน
ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
รายงานประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 32.77 MB
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564
ขนาดไฟล์ 722.6 KB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2564
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564
ขนาดไฟล์ 521.51 KB