ชื่อย่อหุ้น
BAM
ราคาล่าสุด
21.00 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ:

เป็นศูนย์กลางในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มจากการบริหารสินทรัพย์ครบวงจร เพื่อการเติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

BAM มุ่งหวังที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการพัฒนาทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพ ให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น BAM มีความพร้อมที่จะเสนอตัวเข้าไปรับจัดการบริหารหนี้ จากสถาบันการเงินทุกแห่ง ให้สมกับเป็นองค์กรมืออาชีพในการบริหารจัดการ NPL/NPA และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ
มูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
132,070‬ ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
26 สำนักงาน
กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ
มากกว่า 1,200 พนักงาน
ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
รายงานประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 32.77 MB
งบการเงิน ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 426.61 KB