ชื่อย่อหุ้น
BAM
ราคาล่าสุด
29.25 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+1.75 (6.36%)
ปรับปรุงเมื่อ:

มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ

BAM มุ่งหวังที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการพัฒนาทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพ ให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น
มูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
121,701.30‬ ล้านบาท
สินทรัพย์รวม ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
26 สำนักงาน
กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ
มากกว่า 1,200 พนักงาน
ผู้มีความเชี่ยวชาญ
รายงานประจำปี 2561
ขนาดไฟล์ 9.52 MB
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2562
ขนาดไฟล์ 618.38 KB
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
ขนาดไฟล์ 29.01 MB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562
ขนาดไฟล์ 329.85 KB