ชื่อย่อหุ้น
BAM
ราคาล่าสุด
21.40 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.47%)
ปรับปรุงเมื่อ:

มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ

BAM มุ่งหวังที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการพัฒนาทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพ ให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น
มูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
118,978‬ ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
26 สำนักงาน
กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ
มากกว่า 1,200 พนักงาน
ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
รายงานประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 33.98 MB
งบการเงิน ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
Analyst Briefing ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 426.61 KB