บริษัทได้กำหนดช่องทางในการรายงานเบาะแส ซึ่งเป็นมาตรการในการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ พนักงาน กรรมการ และบุคคลอื่นๆ ในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ