ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่ดีต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การดำเนินธุรกิจของเราจึงมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือสังคมตั้งแต่วันแรกของการดำเนินงาน โดยการพัฒนาสินทรัพย์ให้กลับมามีคุณภาพ และหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจต่อไป และเรายังมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 5 ดี ซึ่งประกอบด้วย