บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM) ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีมาตรฐานการจัดการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสาธารณชนว่ากระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซี่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือและเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะนำพาองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ดังนี้