บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือปัจจัยสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน จึงได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นตลอดมาที่จะสร้างมาตรฐานการจัดการที่ดี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและก่อประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพนักงานทุกระดับให้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เอกสารภายใต้การกำกับดูเเลกิจการ
นโยบายบริษัท
นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ขนาดไฟล์ 997.14 KB
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
นโยบายการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
กฏบัตร
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ขนาดไฟล์ 1.6 MB
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ขนาดไฟล์ 866.63 KB
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ขนาดไฟล์ 254.94 KB
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ขนาดไฟล์ 1.99 MB
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี
ขนาดไฟล์ 852.14 KB
กฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ขนาดไฟล์ 893.35 KB
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ขนาดไฟล์ 837.37 KB
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
ขนาดไฟล์ 96.45 KB
จรรยาบรรณคู่ค้า
ขนาดไฟล์ 165.49 KB
เอกสารสำคัญของบริษัท
หนังสือรับรอง
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
หนังสือบริคณห์สนธิ
ขนาดไฟล์ 32.61 KB
ข้อบังคับบริษัท
ขนาดไฟล์ 606.09 KB