บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ให้ความสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการและบุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของพนักงานต่อคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดให้บุคลากร ทุกระดับของบริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งดำเนินโครงการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ รับประกาศนียบัตรสมาชิก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคม และเพื่อกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส