ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. ​กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 1,480,000,000 45.79
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 139,986,682 4.33
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 64,616,125 2.00
4. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 34,881,300 1.08
5. นาย นเรศ งามอภิชน 31,300,000 0.97
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 28,405,217 0.88
7. นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร 23,550,600 0.73
8. กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล 23,258,700 0.72
9. GIC PRIVATE LIMITED 21,984,933 0.68
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF 21,335,700 0.66