ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 1,480,000,000 45.79
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 171,862,001 5.32
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 66,824,043 2.07
4. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 44,716,000 1.38
5. STATE STREET EUROPE LIMITED 28,226,609 0.87
6. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 26,275,700 0.81
7. นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร 24,000,000 0.74
8. กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล 22,817,700 0.71
9. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF 21,695,900 0.67
10. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C 18,724,800 0.58