นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • กรรมการเทคโนโลยี
อายุ (ปี)
  • 62
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • MBA (Accounting) Illinois Institute of Technology, Chicago, Illinois สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่33/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2562 - ปัจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน : เลขาธิการ
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558 - 2560 : ผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2551 - 2555 : ผู้ช่วยเลขาธิการ
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ย้อนกลับ