นายยศ กิมสวัสดิ์
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี
อายุ (ปี)
  • 64
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • ปริญญาโท Management Information Systems, University of Louisville, Kentucky สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 148/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการกำกับความเสี่ยง
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน : ประธานสำนักระบบชำระเงิน
สมาคมธนาคารไทย
ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด
ย้อนกลับ