นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
  • กรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)
  • 47
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • MBA Finance, Case Western Reserve University, Ohio สหรัฐอเมริกา
  • B.S. Finance, University of Findlay สหรัฐอเมริกา
  • Mini MBA, Chulalongkorn University
  • อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 3 โดยสถาบันพัฒนา บุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐกรมบัญชีกลาง
  • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • อบรมหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับความเสี่ยง
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
ผู้อำนวยการ / กรรมการ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
2560 - 2562 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
2560 - 2562 : กรรมการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2558 - 2560 : กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน)
2557 : รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ