นายสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
  • กรรมการกำกับความเสี่ยงในฐานะบุคคลภายนอก
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • ปริญญาโท สาขาวิชา Management, MIS and finance majors, Kellogg’s School of Management, Northwestern University, สหรัฐอเมริกา
  • บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันปีที่อบรม : 2558
ประสบการณ์ทำงาน
2561 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับความเสี่ยง (บุคคลภายนอก)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2561 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2561 กรรมการบริหาร
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2555 – 2561 กรรมการ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2543 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ย้อนกลับ