นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
อายุ (ปี)
 • 61
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิติรัฐกิจและการบริหาร) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาโท MBA International Business, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท MA in Education, Southeast Missouri State University, สหรัฐอเมริกา
 • อบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคลากรและแรงงานสัมพันธ์ คณะเศษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3
 • อบรมหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 16/2016)โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 6/2008) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 3/2008) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA3/2008 ) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Director Certificate Program (DCP 85/2007) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The analysis and Valuation of Mortgage – Back Securities, Value Vision ที่สถาบัน NIDA
ประสบการณ์ทำงาน
2555 - 2563 : กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2562 : กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2555 – 2562 : รองผู้อำนวยการอาวุโส
ธนาคารออมสิน
2555 – 2559 : กรรมการ
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2551 – 2558 : กรรมการ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2557 : กรรมการ
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
2550 – 2552 : กรรมการ
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
2549 – 2550 : กรรมการ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ