นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ (ปี)
 • 60
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท สาขา Management and Human Relation, Abilene Christian University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1/2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11/2561 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 8/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 4/2558 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 200/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรCorporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17/2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 11/2556 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่นที่ 46/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน : กรรมการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด
ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท สินแพทย์ บางนา จำกัด
ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เอส เมดิคอล จำกัด
ปัจจุบัน : กรรมการ
สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
2559 - 2564 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2558 - 2559 รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
ธนาคารออมสิน
2547 - 2548 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
2542 - 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
2532 - 2538 ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินและกิจการวิเทศธนกิจ
ธนาคารเครดิต อะกริกอล อินโดสุเอซ
2530 - 2532 ผู้จัดการฝ่ายการค้าเงินตราระหว่างประเทศ
ธนาคารเชสแมนฮัตตัน (เจพีมอร์แกน เชส)
ย้อนกลับ