นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
นายสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
 • กรรมการกำกับความเสี่ยงในฐานะบุคคลภายนอก
นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
นายบัณฑิต อนันตมงคล
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุน
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการเทคโนโลยี