นายสาทร โตโพธิ์ไทย
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ (ปี)
  • 62
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • ปริญญาโท นิติศาสตร์ Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ปัจจุบัน : กรรมการ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
2559 - 2562 : ผู้อำนวยการ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2557 - 2559 : ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ย้อนกลับ