นายสุเมธ มณีวัฒนา
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ (ปี)
  • 69
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารทั่วไป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2562 : กรรมการความเสี่ยง
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557 : ที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2553 – 2555 : กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2553 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจำหน่ายและจัดการทรัพย์
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2551 : กผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจำหน่ายทรัพย์
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2548 – 2549 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ 1
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ