นายวสันต์ เทียนหอม
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ (ปี)
  • 63
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • ปริญญาโททางกฎหมาย สาขา International Banking Laws, Boston University สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 39/2012 โดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 3/2000 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2554 – 2558 : รองเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ย้อนกลับ