นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
 • กรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ (ปี)
 • 58
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโทด้านภาษีอากร (International Tax Program) Harvard University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ (M.A) Tufts Universityสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 238/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปีที่ 2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2019โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Thai Information Technology Group (ITG) รุ่นที่ 11/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน : ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
2558 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
2557 – 2558 : รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
2552 – 2556 : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
กรมสรรพสามิต
ย้อนกลับ