นายวสันต์ เทียนหอม
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
 • กรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุเมธ มณีวัฒนา
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการเทคโนโลยี
นายสาทร โตโพธิ์ไทย
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน