นายวสันต์ เทียนหอม
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุเมธ มณีวัฒนา
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
นายสาทร โตโพธิ์ไทย
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน