นายวีรเวช ศิริชาติไชย
  • รองผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนองค์กร
  • เลขานุการบริษัท
อายุ (ปี)
  • 48
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • ปริญญาโท นิติศาสตร์ University of Illinois, Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนองค์กร
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2561 : ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายกำกับกฎเกณฑ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556 : ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2553 - 2555 : ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ