นายพงศธร มณีพิมพ์
  • รองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภูมิภาค
อายุ (ปี)
  • 49
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • อบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • อบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • อบรมหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • อบรมหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2562 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภูมิภาค
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2563 : เลขานุการบริษัท
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภูมิภาค 1
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ 1
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ 1
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2551 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายโครงการพิเศษ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2547 - 2550 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ