นายชาญวิทย์ กวีสุนทรเสนาะ
  • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงินและการลงทุน
อายุ (ปี)
  • 46
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ Derexel University สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อบรมหลักสูตร Orientation สำหรับ CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 1/2018 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์ทำงาน
2560 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงินและการลงทุน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2560 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงินและการลงทุน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2556 : ผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาสินทรัพย์ 3 – 2
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2551 : รองผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาสินทรัพย์ 3 - 2
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ