นายสันธิษณ์ วัฒนกุล
  • รองผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
  • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
อายุ (ปี)
  • 53
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโท สาขา Computer and Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อบรมหลักสูตร Orientation สำหรับ CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 1/2018 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • อบรมหลักสูตร Strategic CFO สำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • อบรมหลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 1/2562 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์ทำงาน
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท พัฒนธร จำกัด
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สหพาณิชย์กิจภัณฑ์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สหธร จำกัด
2554 – ปัจจุบัน : ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงินและการลงทุน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2552 – 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ 1
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ