นายสมชาย ธนุรักษ์ไพโรจน์
  • รองผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
อายุ (ปี)
  • 58
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
2559 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2560 : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ที.เอส.เอ็น. โมเดิร์น เทรด จำกัด
ย้อนกลับ