นายชูพงษ์ โภคะสวัสดิ์
  • รองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ 1
อายุ (ปี)
  • 53
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน
2559 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์สำนักงานใหญ่
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ 2
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ