นายสมพร มูลศรีแก้ว
  • ผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ
  • รักษาการในตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ 2
อายุ (ปี)
  • 59
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหารและเลขานุการ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562 : กรรมการกำกับความเสี่ยง
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจำหน่ายทรัพย์
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2556 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2553 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค 1
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ