นายบัณฑิต อนันตมงคล
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุน
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการเทคโนโลยี
นายสมพร มูลศรีแก้ว
 • ผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ
 • รักษาการในตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ 2
นายชูพงษ์ โภคะสวัสดิ์
 • รองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ 1
นายสมชาย ธนุรักษ์ไพโรจน์
 • รองผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
นายสันธิษณ์ วัฒนกุล
 • รองผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
นายพงศธร มณีพิมพ์
 • รองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภูมิภาค
นายวีรเวช ศิริชาติไชย
 • รองผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนองค์กร
 • เลขานุการบริษัท
นายชาญวิทย์ กวีสุนทรเสนาะ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงินและการลงทุน