นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์
  • กรรมการบริหาร
อายุ (ปี)
  • 69
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • การอบรมหลักสูตร Director Certificate Program (DCP 17/2002) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2545
ประสบการณ์ทำงาน
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร (ในฐานะบุคคลภายนอก)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2559 : กรรมการบริหาร
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2555 – 2559 : กรรมการ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2554 : กรรมการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2550 – 2554 : ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนดูแลฝ่ายบัญชีและการเงินฝ่ายงบประมาณและบริหารความเสี่ยงฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายพัฒนาองค์กร
ธนาคารแห่งประเทศไทย/ หน่วยงานราชการ
2550 – 2554 : กรรมการ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ย้อนกลับ