นายบัณฑิต อนันตมงคล
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการเทคโนโลยี
อายุ (ปี)
 • 59
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์ เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน (Finance) University of Stirling ประเทศอังกฤษ
 • อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2006 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่30/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 15/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน
กองทุนวายุภักษ์ 1
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการลงทุน / กรรมการสรรหา
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสหกรรมขนาดย่อม
2539 - 2560 : รองประธาน / ผู้อำนวยการลงทุน
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล เอสชัวรันส์ จำกัด
ย้อนกลับ