นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
  • กรรมการ
  • ประธานคณะกรรมการบริหาร
  • รองประธานกรรมการบริษัท
อายุ (ปี)
  • 62
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • ปริญญาโท นิติศาสตร์ Temple University, School of Laws สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อบรมหลักสูตรนักเรียนปลัดอำเภอ (นปอ.) รุ่นที่ 48 โดยวิทยาลัยการปกครอง
  • อบรมหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน : กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสหกรรมขนาดย่อม
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสหกรรมขนาดย่อม
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ
บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
2561 : กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561 : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท์ จำกัด
2558 – 2560 : กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2557 – 2559 : กรรมการ
บริษัท ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)
2557 – 2559 : กรรมการ
บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2559 : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2553 – 2555 : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2553 – 2554 : กรรมการ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
2545 – 2553 : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2542 – 2545 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
2527 – 2542 : รองผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ