นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์
  • กรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ (ปี)
  • 66
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรขั้นสูง ทางการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาทฤษฎีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561 : กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557 : กรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2554 – 2556 : ผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพย์สินและหนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ย้อนกลับ