นายมนัส สุขสวัสดิ์
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ (ปี)
  • 69
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • อบรมหลักสูตร DAP 118/2558
ประสบการณ์ทำงาน
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2559 : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559 : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2559 : รองอัยการสูงสุด 2
สำนักงานอัยการสูงสุด/ หน่วยงานราชการ
ย้อนกลับ