นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
  • กรรมการ
  • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
  • กรรมการ
  • กรรมการกำกับความเสี่ยง
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์
  • กรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
นายสุเมธ มณีวัฒนา
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
นายมนัส สุขสวัสดิ์
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม