นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
นายยศ กิมสวัสดิ์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี
ดร. ธิบดี วัฒนกุล
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรรมการเทคโนโลยี
นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์
 • กรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
นายมนัส สุขสวัสดิ์
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม