นางทองอุไร ลิ้มปิติ
 • ประธานกรรมการ
อายุ (ปี)
 • 63
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุน และการบัญชี) University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
 • อบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • อบรมหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
 • อบรมหลักสูตร Macroeconomic Challenges of Global Imbalances, London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ
 • อบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12 โดยสถาบันพระปกเกล้า
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรรมการอิสระ
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
2560 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2559 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559 – 2561 : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561 : ประธานสหกรณ์ออมทรัพย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2559 – 2560 : กรรมการ และรองประธานกรรมการ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559 : รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2555 – 2557 : รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2554 – 2555 : ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2551 – 2554 : ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2550 – 2551 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกองทุน สายจัดการกองทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2548 – 2550 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง สายนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2547 – 2548 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ย้อนกลับ