นางทองอุไร ลิ้มปิติ
 • ประธานกรรมการ
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
 • กรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • รองประธานกรรมการบริษัท
นายวสันต์ เทียนหอม
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายยศ กิมสวัสดิ์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี
นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการเทคโนโลยี
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
 • กรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายบัณฑิต อนันตมงคล
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุน
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการเทคโนโลยี
 • รักษาการในตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
นายสาทร โตโพธิ์ไทย
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม