10 มิถุนายน 2564 : SET Opportunity Day ไตรมาส 1/2564
13 พฤษภาคม 2564 : ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2564
27 เมษายน 2564 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10 มีนาคม 2564 : SET Opportunity Day ไตรมาส 4/2563
25 กุมภาพันธ์ 2564 : ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2563
08 ธันวาคม 2563 : SET Opportunity Day ไตรมาส 3/2563
12 พฤศจิกายน 2563 : ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2563
14 กันยายน 2563 : SET Opportunity Day ไตรมาส 2/2563