สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

(ล้านบาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

2561 25621
(ปรับปรุงใหม่)
2563 1H2564
รวมสินทรัพย์ 107,653 119,919 132,070 127,271
รวมหนี้สิน 65,804 78,724 90,273 86,078
รวมส่วนของเจ้าของ 41,849 41,196 41,797 41,193
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 7,982 10,104 10,053 5,018
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 2,935 3,757 2,658 1,254
กำไรสุทธิ 5,202 10,679 1,841 1,037
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.90 3.88 0.57 0.32
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) (เท่า) 1.57 1.91 2.16 2.09
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)* (%) 2 12.55 21.32 11.05 6.22
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)* (%) 3 5.01 7.08 3.64 1.99
อัตราส่วนซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจ
อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (%) 4 14.55 18.40 10.83 5.26
อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (%) 5 7.69 7.47 14.56 17.39
อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (%) 6 29.12 24.75 17.76 10.86
อัตราส่วนค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายต่อทรัพย์สินรอการขาย (%) 7 2.47 2.04 1.71 1.67

หมายเหตุ

1 งบการเงินสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการปรับปรุงใหม่จึงทำให้การคำนวณอัตราส่วนทางการเงินบางอัตรามีการเปลี่ยนแปลง

วิธีการคำนวณอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ่มโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2563(ฉบับที่ 19)

2 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคำนวณจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี*100 หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เฉลี่ย)

3 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์คำนวณจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี*100 หารด้วยสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

4 อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพคำนวณจากรวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หารด้วยเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - สุทธิ (เฉลี่ย)

5 อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้คำนวณจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ หารด้วยเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

6 อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายคำนวณจากรวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายหารด้วยผลรวมของ (ก) ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ และ (ข) ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ - สุทธิ (เฉลี่ย)

7 อัตราส่วนค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายต่อทรัพย์สินรอการขายคำนวณจากค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย หารด้วยทรัพย์สินรอการขาย (หลังหักค่าปรับมูลค่า)