งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564
ขนาดไฟล์ 722.6 KB
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564
ขนาดไฟล์ 667.42 KB
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564
ขนาดไฟล์ 622.42 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564
ขนาดไฟล์ 521.51 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564
ขนาดไฟล์ 426.74 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564
ขนาดไฟล์ 679.05 KB