บริษัทฯ มีเป้าหมายสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กลับมาเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

1. ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs)

บริษัทฯ รับซื้อหรือรับโอน NPLs จากสถาบันการเงินอื่นในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น และบริหารจัดการด้วยการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นหลัก โดย NPLs ที่บริษัทฯ รับซื้อหรือรับโอนมาส่วนใหญ่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้จดทะเบียนจำนองลำดับที่หนึ่งแก่บริษัทฯ

2. ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPAs)

บริษัทฯ ได้ NPAs มาโดยวิธีการ เช่น การเจรจากับลูกหนี้เพื่อโอนหลักประกันหรือโอนทรัพย์ชำระหนี้ การบังคับคดีทรัพย์หลักประกันเพื่อชำระหนี้ และการรับซื้อทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงินอื่นโดยตรง โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการ NPAs ให้เกิดประสิทธิภาพและครบวงจรด้วยกลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุงทรัพย์ให้มีสภาพดีพร้อมใช้ประโยชน์และให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เพื่อให้สามารถจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกได้ต่อไป

NPAs ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินเปล่า (ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตรกรรม) โรงแรม อาคารเพื่อการพาณิชย์ และที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด