“ในปีที่ผ่านมา ถือเป็นปีแห่งความท้าทายของ BAM ในการดำเนินธุรกิจ BAM ได้พยายามปรับตัวและปรับกลยุทธ์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ BAM ได้มีการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าภายใต้โครงการ “ฝ่าวิกฤตโควิดไปกับ BAM” เพื่อเน้นย้ำว่าเราคือ องค์กรที่พร้อมอยู่เคียงข้างเศรษฐกิจและสังคมในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือลูกหนี้เสมอมา”

ปี 2563 เป็นปีที่ BAM ก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 ของการดำเนินภารกิจในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินของประเทศ เราดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง แข็งแกร่งและยั่งยืน เป็นอีกปีแห่งความสำเร็จ และความภาคภูมิใจหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 และเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรก (First Trading Day) ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการเปิดประตูสู่ความเป็นบริษัทมหาชนอย่างเต็มรูปแบบ สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการระดมทุน ทำให้ BAM เป็นที่รู้จักในวงกว้างจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไป นอกเหนือจากนั้น การได้รับรางวัล Business Excellence ประเภท Best Deal of the Year Awards ในงาน “ SET Awards 2020 ” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเต็มภาคภูมิ

ตลอดเวลาที่ผ่านมา BAM เป็นกลไกสำคัญของประเทศในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) เพื่อให้ลูกหนี้ได้ทรัพย์หลักประกันซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน หรือกิจการของตนกลับคืนไป พร้อมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ให้มีสภาพดี พร้อมขายในราคาที่เป็นธรรม โดยมีโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อของสถาบันการเงินให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้นด้วยการซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระกับ BAM ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน นอกจากนั้น ยังมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงิน เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และในปีที่ผ่านมา ถือเป็นปีแห่งความท้าทายของ BAM ในการดำเนินธุรกิจ BAM ได้พยายามปรับตัวและปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ ถึงกระนั้น BAM ก็ยังได้รับผลกระทบต่อผลประกอบการอยู่บ้างเนื่องจากความสามารถในการผ่อนชำระของลูกหนี้ และกำลังซื้อของลูกค้าลดลง BAM จึงได้ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าภายใต้โครงการ “ฝ่าวิกฤตโควิดไปกับ BAM” เพื่อเน้นย้ำว่าเราคือองค์กรที่พร้อมอยู่เคียงข้างเศรษฐกิจและสังคมในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือลูกหนี้ให้กลับมาเป็นหนี้คุณภาพ ดังนั้น เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว เชื่อว่าผลประกอบการของ BAM จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อีกครั้ง อย่างไรก็ดี ในช่วงปีที่ผ่านมา BAM ได้ใช้โอกาสนี้ขับเคลื่อนองค์กรโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำธุรกิจ (Digital Transformation) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน ระบบฐานข้อมูล และการให้บริการลูกค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับองค์กรสู่การเป็น Digital Enterprise เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงต่อไป

ปีควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ BAM ยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้าตามมาตรฐานสากล ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ใส่ใจดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ และรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจอันดีให้กับลูกค้า BAM มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีความสำนึกรับผิดชอบ เพื่อสร้างคุณค่าระหว่างองค์กรและสังคมไปพร้อม ๆ กัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BAM ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือครอบคลุมในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปี 2563 จึงเป็นอีกปีหนึ่งที่ BAM ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมหลาย ๆ รางวัล ได้แก่

  • รางวัลผลสำรวจคะแนน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2563 ของบริษัท จดทะเบียนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ 4 ดาว ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
  • ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List จากสถาบันไทยพัฒน์
  • รางวัล Best Strategic CSR และ Best Senior Management IR Support จากผลโหวตของนักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ในภูมิภาค เอเชีย อเมริกา และยุโรป ประจำปี 2563 จัดโดยนิตยสารการเงินชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Alpha Southeast Asia

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ สำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุน BAM ด้วยดีเสมอมา จนทำให้ BAM ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณทีมผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนทำให้ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุน ทั้งนี้ BAM ยังคงมุ่งดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิด 5 ดี คือ ดีต่อประเทศ ดีต่อสังคม ดีต่อลูกค้าหรือลูกหนี้ ดีต่อผู้ถือหุ้น และดีต่อพนักงาน เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่องค์กร ขอให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเชื่อมั่นว่า BAM จะยังคงทุ่มเททำงานอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานที่ดีให้สมกับการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ ดำรงบทบาทการเป็นองค์กรที่ “พลิกฟื้นสินทรัพย์ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน”

นางทองอุไร ลิ้มปิติ
ประธานกรรมการ