ก้าวต่อไปของ BAM ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับมืออาชีพของการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ และต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน BAM ด้วยดีเสมอมา

ปี 2564 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ ด้วยเรื่องราวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการใช้ชีวิตของผู้คนที่เราเรียกกันว่าชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งได้กลายเป็นชีวิตปกติ (Now Normal) ไปแล้ว ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตและวิธีการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น BAM เองก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การนัดพบหรือติดต่อลูกค้าโดยตรง หรือกิจกรรมทางการตลาดที่เป็นการรวมตัวของผู้คน ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ตามมาตรการของรัฐ BAM จึงได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมและรูปแบบการให้บริการลูกค้า โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ ดังนั้น แม้ว่าปีที่ผ่านมา BAM ยังต้องทำงานภายใต้อุปสรรคและความท้าทายดังกล่าว แต่อุปสรรคเหล่านั้นได้กลายเป็นแรงผลักดันให้บริษัทปรับรูปแบบและกลยุทธ์ รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อรับมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ จนทำให้ปี 2564 BAM มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจและเกินความคาดหมาย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 BAM มีความห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ จนทำให้ความสามารถในการผ่อนชำระลดลง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า BAM จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระที่ติดต่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ตามความเหมาะสม เพื่อตอกย้ำว่า BAM คือองค์กรที่พร้อมแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือลูกหนี้ให้กลับมาเป็นหนี้คุณภาพอีกครั้ง ความสำเร็จของ BAM มีที่มาจากพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนโยบายแห่งความดี 5 ประการ นั่นคือ ดีต่อประเทศชาติ ดีต่อสังคม ดีต่อลูกค้า ดีต่อผู้ถือหุ้น และดีต่อพนักงาน อีกทั้งยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อนำ BAM ไปสู่ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

ในปี 2564 BAM ได้รับคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (CGR) โดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก และได้รับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2 ในงาน Thailand 11th National Conference on Collective Action Against Corruption “รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน” ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และในปี 2564 BAM ยังได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกในเวทีระดับสากล โดยยืนยันด้วยรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

  1. Best Investor Relations Thailand 2021 และรางวัล Best Distressed Asset Management Company Thailand 2021 จากเวที International Business Magazine Award 2021 จัดโดย International Business Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารทางธุรกิจและการเงินชั้นนำจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่คัดเลือกองค์กรต่าง ๆ ที่มีผลดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับรางวัล
  2. Best in House Investor Relations Team - Distressed Asset Management และรางวัล Best Distressed Asset Management Company จากเวที International Financial Awards จัดโดยนิตยสาร International Finance ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำของสหราชอาณาจักร UK’s International Finance Publications Limited โดยรางวัลมุ่งเน้นในการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล และองค์กรในอุตสาหกรรมการเงินระดับสากล ที่ดำเนินกิจการอย่างโดดเด่นในด้านต่าง ๆ และมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับโลก

ก้าวต่อไปของ BAM ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับมืออาชีพของการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ และต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน BAM ด้วยดีเสมอมา BAM ขอยืนยันว่าจะดำรงบทบาทหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศ ช่วยขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยปรับสมดุลทั้ง 3 มิติ ทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อให้ BAM เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นางทองอุไร ลิ้มปิติ
ประธานกรรมการ