“บทบาทสำคัญของ BAM คือ ทำให้ผู้มีรายได้น้อย
มีโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง ทรัพย์ที่ซื้อมา
เรานำมาพัฒนาให้ดีขึ้นและขายไปโดยมุ่งเน้นกำไรสูงสุด
เราทำเพื่อสังคมและเพื่อประเทศชาติ”

BAM ยึดหลักการพัฒนาและดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยแผนแม่บทของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ BAM ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ประการ คือ “คนดี สินค้าดี สังคมดี”

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนและมั่นคงด้วยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ แต่ด้วยเพราะ BAM มีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างจากกลุ่มธุรกิจอื่นทำให้เราสามารถสร้างโอกาสได้ทั้งในภาวะเศรษฐกิจขาขึ้นและชะลอตัว โดยในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจขาขึ้น ลูกหนี้มีศักยภาพในการชำระหนี้และลูกค้ามีกำลังซื้อทรัพย์สินรอการขาย เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทในขณะที่ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว เป็นโอกาสเลือกซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายที่สถาบันการเงินนำออกมาจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม ประกอบกับ BAM มีสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทั่วประเทศรวม 26 แห่ง มีทรัพย์สินรอการขายที่หลากหลายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน บวกกับทีมบุคลากรที่พร้อมด้วยความสามารถและความมุ่งมั่น มีพันธมิตรและแหล่งเงินทุนที่หลากหลายช่วยเสริมการขยายฐานธุรกิจให้เติบโต จึงทำให้ BAM มีความมั่นคงและสามารถยืนหยัดในการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา

ปี 2562 นับเป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจของเรา BAM ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำการจำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน (IPO) โดยได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 หุ้น BAM ได้เริ่มทำการซื้อขายเป็นวันแรก (First Trading Day) ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาครั้งสำคัญยิ่งของ BAM เพื่อต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต ในโอกาสนี้ BAM ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เชื่อมั่นในศักยภาพของ BAM และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในหุ้นของ BAM เราจะยึดมั่นในนโยบายที่จะเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

BAM ยึดหลักการพัฒนาและดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยแผนแม่บทของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ BAM ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ประการ คือ “คนดี สินค้าดี สังคมดี” มุ่งเน้นการดำเนินงานตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์องค์กร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการทำงาน รวมถึงการดูแลพนักงาน การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี ทำงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะดำรงความเป็นผู้นำในการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ ด้วยการทำธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีบุคลากรมืออาชีพ ที่มีความทุ่มเท พร้อมให้บริการด้วยใจ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลดีต่อสังคม ดีต่อลูกค้า ดีต่อผู้ถือหุ้น ดีต่อพนักงาน และดีต่อประเทศชาติในที่สุด

BAM มุ่งมั่นดำเนินงานตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน เราเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือปัจจัยสำคัญของการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน จึงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นตลอดมาที่จะสร้างมาตรฐานการจัดการที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือและก่อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2561 BAM ได้เข้าร่วม ประกาศเจตนารมณ์และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากความมุ่งมั่นที่จะนำนโยบายและแนวปฏิบัติสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้ BAM ได้รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และมีเป้าหมายในปี 2563 ในการยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และการขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบกับคู่ค้า” และในปีนี้เรามีการจัดกิจกรรม CG DAY รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำหรับการให้และรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาในทุกมิติ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้ BAM ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอบคุณทีมผู้บริหาร และพนักงาน BAM ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อน BAM ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท และร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มความสามารถ จนทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่งก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะดำรงความเป็นผู้นำในการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ ด้วยการทำธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีบุคลากรมืออาชีพ ที่มีความทุ่มเท พร้อมให้บริการด้วยใจ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลดีต่อสังคม ดีต่อลูกค้า ดีต่อผู้ถือหุ้น ดีต่อพนักงาน และดีต่อประเทศชาติในที่สุด

นางทองอุไร ลิ้มปิติ
ประธานกรรมการ