BAM มุ่งหวังที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการพัฒนาทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น BAM มีความพร้อมที่จะเสนอตัวเข้าไปรับจัดการบริหารหนี้จากสถาบันการเงินทุกแห่งให้สมกับเป็นองค์กรมืออาชีพในการบริหารจัดการ NPL/NPA และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

บริหารจัดการและพลิกฟื้นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลูกค้าและทุกภาคส่วน
สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อขยายธุรกิจและฐานลูกค้าอย่างบูรณาการ
พัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญสานต่อองค์กรด้วยแนวคิดใหม่ ๆ
กำกับดูแลกิจการภายใต้หลักการ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

กลุ่มอุตสาหกรรม

ธุรกิจการเงิน

เลขทะเบียนบริษัท

0107558000482

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

16,160,211,500.00 บาท

เว็บไซต์

www.bam.co.th

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขา

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานสาขารวมทั้งสิ้น 25 สาขา

สาขาสำนักงานดอนเมือง
ที่อยู่ 242/8-9 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-533-6511-13
โทรสาร 02-533-6514
สาขาสำนักงานสุพรรณบุรี
ที่อยู่ 330/1-3 หมู่ที่ 5 ถ.ไผ่ขวาง-ลาดตาล ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ (035)-524-183-5, (035)-522-993
โทรสาร (035)-524-186
สาขาสำนักงานสระบุรี
ที่อยู่ 127 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ (036)-221-871, (036)-223-989
โทรสาร (036)-223-733
สาขาสำนักงานนครปฐม
ที่อยู่ 603 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ (034)-243-381-3
โทรสาร (034)-243-384
สาขาสำนักงานราชบุรี
ที่อยู่ 194/2 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ (032)-211-045, (032)-211-934, (032)-301-021
โทรสาร (032)-221-892
สาขาสำนักงานพิษณุโลก
ที่อยู่ 227/27 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055)-247-488-9
โทรสาร (055)-247-487
สาขาสำนักงานนครสวรรค์
ที่อยู่ 1250/9-10 หมู่ที่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ (056)-372-107-8
โทรสาร (056)-372-109
สาขาสำนักงานเชียงราย
ที่อยู่ 246 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ (053)-711-763, (053)-711-003, (053)-711-146, (053)-711-773
โทรสาร (053)-711-503
สาขาสำนักงานเชียงใหม่ (แก้วนวรัฐ)
ที่อยู่ 207/11 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ (053)-266-472-5
โทรสาร (053)-266-476
สาขาสำนักงานเชียงใหม่ (เจริญเมือง)
ที่อยู่ 115 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ (053)-244-075-6
โทรสาร (053)-244-077
สาขาสำนักงานลำปาง
ที่อยู่ 399/7-8 ถ.ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ (054)-217-127, (054)-217-321, (054)-228-344, (054)-228-380
โทรสาร (054)-226-641
สาขาสำนักงานแพร่
ที่อยู่ 235 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ (054)-511-049, (054)-511-546, (054)-621-121
โทรสาร (044)-241-594, (044)-259-386
สาขาสำนักงานนครราชสีมา
ที่อยู่ 30 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044)-244-388, (044)-255-726, (044)-244-288
โทรสาร (035)-524-186
สาขาสำนักงานอุดรธานี
ที่อยู่ 165, 167 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ (042)-240-538-40
โทรสาร (042)-221-158
สาขาสำนักงานขอนแก่น
ที่อยู่ 292 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ (043)-225-226-8
โทรสาร (043)-226-219
สาขาสำนักงานอุบลราชธานี
ที่อยู่ 7 ถ.กันทรลักษ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ (045)-321-382, (045)-321-161, (045)-269-422
โทรสาร (045)-321-062
สาขาสำนักงานชลบุรี
ที่อยู่ 83/5-7 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ (038)-144-130-2
โทรสาร (038)-144-135
สาขาสำนักงานฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ 108/16-17 ถ.มหาจักรพรรดิ์ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ (038)-512-900-1
โทรสาร (038)-512-902
สาขาสำนักงานระยอง
ที่อยู่ 79 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ (038)-611-591, (038)-612-836, (038)-611-028
โทรสาร (038)-612-837
สาขาสำนักงานประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่ 41 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ (032)-621-499, (032)-622-039, (032)-622-050
โทรสาร (032)-622-051
สาขาสำนักงานสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ 14-14/1-2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ (077)-284-961-3, (077)-288-962
โทรสาร (077)-281-287
สาขาสำนักงานภูเก็ต (ชั่วคราว)
ที่อยู่ 14-14/1-2 ชั้น 2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ (077)-204-861-3
โทรสาร (077)-204-864
สาขาสำนักงานนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ 81/1 ซอยแม่อ่างทอง ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ (075)-344-770-2
โทรสาร (075)-344-773
สาขาสำนักงานหาดใหญ่
ที่อยู่ 257 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ (074)-261-501-4
โทรสาร (074)-262-572
สาขาสำนักงานยะลา
ที่อยู่ 79, 81 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ (073)-223-740-2
โทรสาร (073)-223-743

ผู้สอบบัญชี

นางสาว รัตนา จาละ
นางสาว สมใจ คุณปสุต
นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่อยู่

193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777
โทรสาร 0-2264-0789-90