ข้อสงวนสิทธิในการให้การบริการข้อมูลทรัพย์สิน และคำเตือนผู้เสนอราคา หรือผู้ซื้อทรัพย์สิน

นอกเหนือจากเงื่อนไขการให้บริการและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ใช้เว็บไซต์ยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้เว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม สืบค้นข้อมูลทรัพย์สิน และข้อมูลต่างๆ รวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้

  1. เนื้อหา ข้อความ ข้อมูล เงื่อนไขใดๆ ในเว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอขายทรัพย์สินประเภทใดๆ ของ บสก. ทั้งมิใช่เป็นการเชื้อเชิญให้ทำคำเสนอซื้อทรัพย์สินใดๆ ของ บสก. เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขายของ บสก. เท่านั้น
  2. ทรัพย์สินรายการที่ บสก. จะนำออกเพื่อเสนอขายจะเป็นการเสนอขายตามสภาพของทรัพย์ไม่ว่าจะเห็นประจักษ์หรือไม่ก็ตาม โดย บสก. มิได้รับรองถึงความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของทรัพย์ แนวเขต จำนวนเนื้อที่ และสภาพของทรัพย์ ตลอดจนมิได้รับรองถึงความถูกต้องตรงกันกับรายการ ข้อมูล ตลอดจนรายละเอียดใดๆ ของทรัพย์ที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เอกสารสิทธิ์ หรือเอกสารอื่นใด
  3. บสก. มิได้ให้คำรับรองและไม่รับผิดชอบ ถึงการที่ทรัพย์สินใดๆ ที่ บสก. จะนำออกเสนอขาย ปราศจากการถูกเวนคืน ถูกบุกรุก หรือถูกรอนสิทธิใดๆ
  4. ก่อนเสนอราคาซื้อทรัพย์สิน ผู้จะซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะซื้อ บสก. ถือว่าผู้เสนอราคาซื้อทรัพย์สินได้ทราบถึงสภาพและข้อจำกัดของทรัพย์สินเพียงพอและครบถ้วนแล้ว
  5. กรณีที่ผู้ใช้บริการแสดงความจำนงในการซื้อทรัพย์สิน หรือสมัครเพื่อเข้าร่วมการประมูลเสนอราคาหรือดำเนินการอื่นใดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บสก. ไม่รับประกันว่าจดหมายอีเลคทรอนิค (อีเมล์) จากเว็บไซต์นี้จะส่งไปยังผู้ใช้บริการ และไม่รับประกันถึงความเป็นส่วนตัว และ/หรือความปลอดภัยของจดหมายอีเลคทรอนิค (อีเมล์) ดังกล่าวในระหว่างการส่งผ่านอินเตอร์เน็ต
  6. บสก. สงวนสิทธิ ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในการเสนอขายทรัพย์สิน รวมถึงสงวนสิทธิในการที่จะยกเลิกการขายทรัพย์สินทั้งหมด หรือแต่เพียงรายการหนึ่งรายการใด หรือหลายรายการในเวลาใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ผู้เสนอราคา หรือผู้ซื้อทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ผู้เสนอราคา หรือผู้ซื้อก่อน