ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 1,480,000,000 45.79
2. บริษัท Thai NVDR Company Limited 119,175,692 3.69
3. GIC PRIVATE LIMITED 50,676,400 1.57
4. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 37,557,400 1.16
5. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 35,081,300 1.09
6. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 27,603,600 0.85
7. กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล 23,258,700 0.72
8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 22,077,700 0.68
9. นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร 21,820,000 0.68
10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 18,582,200 0.57