14 กันยายน 2563 : SET Opportunity Day ไตรมาส 2/2563
19 มิถุนายน 2563 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
28 พฤษภาคม 2563 : SET Opportunity Day: ถ่ายทอดสดรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2563
15 พฤษภาคม 2563 : ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2563
14 เม.ย. 2563 - 15 พ.ค. 2563 : Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2563