สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

(ล้านบาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

2560 2561 2562 3Q2563
รวมสินทรัพย์ 99,933 107,653 115,790 120,224
รวมหนี้สิน 58,874 65,804 78,724 83,272
รวมส่วนของเจ้าของ 41,059 41,849 37,066 36,951
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 6,004 7,982 10,104 2,253
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 2,520 2,935 3,757 653
กำไรสุทธิ 4,501 5,202 6,549 298
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.65 1.90 2.38 0.35
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) (เท่า) 1.43 1.57 2.12 2.25
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 11.03 12.55 17.67 6.12
อัตราส่วนซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจ
อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (%) 1 12.83 14.55 18.40 32.41
อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (%) 2 4.78 6.93 9.50 N/A
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ (%) 3 8.70 7.69 7.47 13.73
อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (%) 4 24.88 29.12 24.75 43.72
อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (%) 5 6.00 16.40 13.76 N/A
อัตราส่วนค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายต่อทรัพย์สินรอการขาย (%) 6 2.97 2.47 2.04 1.75

หมายเหตุ

1 อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพคำนวณจากรวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หารด้วยเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - สุทธิ (เฉลี่ย)

2 อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพคำนวณจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) หารด้วยเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - สุทธิ (เฉลี่ย)

3 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้คำนวณจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ หารด้วยเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

4 อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายคำนวณจากรวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายหารด้วยผลรวมของ (ก) ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ และ (ข) ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ - สุทธิ (เฉลี่ย)

5 อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายคำนวณจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ หารด้วย (ก) ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ (ข) ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ - สุทธิ และ (ค) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ (เฉลี่ย)

6 อัตราส่วนค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายต่อทรัพย์สินรอการขายคำนวณจากค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย หารด้วยทรัพย์สินรอการขาย (หลังหักค่าปรับมูลค่า)

7 คำนวณโดยปรับยอดรายการในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และงบกระแสเงินสดสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นยอดเต็มปี (Annualized)